Moravská vodárenská, a.s. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Královéhradecká provozní, a.s. Středočeské vodárny, a.s. 1.SčV, a.s.

Politika IMS

SMS info
Rezervační systém
Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody

Kvalita vody

informace a přehled o kvalitě dodávané vody

 

Platba na terminálech SAZKY
Platba na terminálech SAZKY

Politika IMS

Vodohospodářská společnost s r.o. považuje za svůj hlavní úkol zajištění spokojenosti zákazníků, prosperity, stále vysoce kvalitní produkce a efektivního využití výrobní kapacity při maximální ohleduplnosti k životnímu prostředí, minimalizaci spotřeby energie při co nejvyšší efektivitě její spotřeby za současného dodržování pravidel bezpečné práce a ochrany zdraví při práci.
Produkce kvalitních výrobků a služeb při zohlednění požadavků ochrany životního prostředí a zdraví člověka je prioritní úkol pro celou společnost a je jedním z nejdůležitějších předpokladů k tomu, aby si společnost udržela a rozvíjela stávající obchodní pozici.
Proto chceme budovat a používat v řídící praxi Integrovaný systém managementů podle ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001 a ISO 50001. Průběžně sledujeme vhodnost a účinnost IMS prostřednictvím interních auditů, kritérií jednotlivých systémů, opatření k nápravě a prevenci a podnětů dodavatelů, odběratelů i vlastních zaměstnanců.
Dodržujeme požadavky všech platných zákonů, předpisů, nařízení a další oprávněné požadavky na ochranu životního prostředí, které se vztahují k naší činnosti.
Ze strategie společnosti jsou pro následující období vrcholovým vedením stanoveny hlavní záměry v oblastech definovaných Energetickou politikou, Environmentální politikou, Politikou bezpečné práce a ochrany zdraví při práci a Politikou kvality.

 

Energetická politika

Vedení Vodohospodářské společnosti si je vědomo energetické náročnosti poskytovaných činností i služeb smluvním partnerům. Hlavní procesy naší činnosti vyžadují nemalé množství elektrické energie, zemního plynu i pohonných hmot. Energetický management patří mezi nejvyšší priority řízení společnosti. Zavazujeme se proto plnit následující zásady:

 

 1. Budeme dodržovat požadavky všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiné požadavky vztahující se k užití a spotřebě energie a energetické účinnosti, které souvisí s naším předmětem činnosti.¨
 2. Všechny programy a postupy týkající se realizace jednotlivých činností, budou stanovovány s ohledem na minimalizaci spotřeby energie při maximální efektivitě jejího využití.
 3. Nakupovat zboží a služby se zohledněním energetické náročnosti a přiměřenosti.
 4. V co nejvyšší možné míře budeme k zajištění našich potřeb využívat služeb lokálních dodavatelů tak, aby byla co nejvíce omezena spotřeba energií dopravou. 
 5. Všichni zaměstnanci společnosti budou vzděláváni, školeni a motivováni k tomu, aby vykonávali svoji činnost s ohledem na minimalizaci spotřeby energií.
 6. Provádět údržbu provozovaného zařízení s ohledem na maximální efektivitu spotřeby elektrické energie, dalších energií i dopravy.

Environmentální politika

Vedení Vodohospodářské společnosti si plně uvědomuje, že činnosti i služby, které nabízí svým smluvním partnerům, mohou mít vliv na všechny složky životního prostředí. Proto řadíme environmentální management mezi nejvyšší priority své činnosti. Zavazujeme se proto plnit následující zásady:

 

 1. Budeme dodržovat požadavky všech platných zákonů, předpisů, nařízení a jiné požadavky na ochranu životního prostředí, které se vztahují k naší činnosti.
 2. Všechny programy a postupy týkající se realizace jednotlivých činností, budou stanovovány a určovány tak, aby nebylo poškozováno životní prostředí.
 3. Chování společnosti, navrhované postupy a řešení chceme neustále zdokonalovat v souladu s technickým rozvojem, přitom budeme zároveň prosazovat environmentálně vhodné technologie.
 4. Všichni zaměstnanci společnosti budou vzděláváni, školeni a motivováni k tomu, aby vykonávali svoji činnost způsobem šetrným k životnímu prostředí.
 5. Před započetím každé nové činnosti nebo projektu a před ukončením činnosti zařízení nebo před opuštěním lokalit budeme vždy posuzovat dopady na životní prostředí zejména metodou posuzování životního cyklu.
 6. Budeme používat takové postupy, které omezují nebo zabraňují znečištění u zdroje vzniku včetně postupů omezujících zejména používání nebezpečných látek, energií. Budeme prosazovat postupy, které chrání přírodní zdroje jejich uchováním nebo efektivnějším využíváním. Budeme neustále zlepšovat systém environmentálního managementu pro zvýšení environmentální výkonnosti.
 7. Zařízení budeme provozovat s ohledem na efektivní využívání energií a materiálů, na udržitelné využívání obnovitelných zdrojů, na minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí, tvorbu odpadu a na jeho bezpečném a odpovědném odstraňování.
 8. Aktivně se chceme podílet na vzdělávacích iniciativách, jimiž se zvyšuje obecné povědomí veřejnosti o životním prostředí a jeho ochraně.
 9. Budeme otevřeně komunikovat se zaměstnanci, se státní správou, zákazníky a širokou veřejností o vlivu naší společnosti na životní prostředí.
 10. Zavazujeme se měřit environmentální profil podniku, provádět pravidelné environmentální audity a hodnotit dodržování podnikových a právních předpisů a periodicky poskytovat příslušné informace zaměstnancům, úřadům a veřejnosti.
 11. U každého smluvního dodavatele výrobků či služeb budeme vyžadovat dodržování environmentálních zásad a akceptování zásad uvedených v této Politice. 

 

Politika bezpečné práce a ochrany zdraví při práci

Vedení Vodohospodářské společnosti si plně uvědomuje, že činnosti i služby vykonávané pro smluvní partnery mohou být zajištěny jedině týmem pracovníků důsledně dodržujících všechna pravidla a zásady bezpečné práce a ochrany zdraví. To také buduje a upevňuje v týmu zaměstnanců ohleduplnost nejen k spolupracovníkům, ale i k ostatním občanům. Proto budeme plnit tyto zásady: 

 

 1. Zavazujeme se zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.
 2. Vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 3. Vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje, vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení.
 4. Zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce.
 5. Zajistit zaměstnancům medicínskou péči (očkování, prohlídky, vyšetření) související s výkonem práce stanovené zvláštními právními předpisy.
   

Politika kvality

Vodohospodářská společnost s r.o. považuje za svůj hlavní úkol zajištění spokojenosti zákazníků, prosperity a vysoké kvality vlastní práce. Proto se zavazuje:

 

 1. Nabízet, vyrábět a prodávat pouze takové výrobky, které splňují požadavky zákazníků, jsou vhodné pro daný účel a beze zbytku plní požadovanou funkci.
 2. Provést diverzifikaci zákazníků s cílem zabezpečit prodej naší produkce, respektive přidané hodnoty.
 3. Nabízet zákazníkům ty nejlepší technické a obchodní služby a současně dodržet všechny požadavky platných zákonů a ostatních předpisů.
 4. Trvale vzdělávat naše zaměstnance a pečovat o jejich další rozvoj s ohledem na potřeby společnosti.

 

Vedení očekává od zaměstnanců, že se budou plně řídit Politikou IMS, budou dodržovat postupy stanovené v Systému managementů, zvyšovat si kvalifikaci a iniciativně podávat návrhy na zlepšení postupů.


Očekáváme, že splněním našich záměrů v této oblasti dosáhneme:

 • zvýšení důvěry mezi našimi zákazníky, zejména schopností spolehlivě a stabilně dodávat výrobky a služby s požadovanou kvalitou
 • zlepšení pozice společnosti na trhu respektováním specifických požadavků zákazníků
 • zlepšení pracovního výkonu a spolupráce našich zaměstnanců
 • zvyšování výkonnosti s ohledem na respektování ekonomických, legislativních, ekologických i sociálních principů

Pro zajištění této Politiky IMS se vrcholové vedení Vodohospodářské společnosti Sokolov, s.r.o. zavazuje poskytnout odpovídající zdroje. 
   
Schválil dne 26. února 2018                       

                                                                        Ing. Petr PÖSINGER, Ph.D.   v.r.
                                                                                   ředitel společnosti

Důležité kontakty
Zákaznický mobil:

601 279 279

Kontaktní e-mail:

 info@voss.cz 

Pozor!

Neslouží k ohlašování poruch a havárií, je pouze kontaktní

datová schránka:

iwfuegx

Anketa

Uvítali byste v restauracích karafu obsahující pitnou vodu z kohoutku?

Ano, měl by to být standard 88% (60)
Ano, alespoň na požádání 4% (3)
Nepotřebuji tuto službu 0% (0)
Nepiju vodu z kohoutku 7% (5)
Kalkulačka spotřeby vody

estimez-conso-3.swf

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Infolinka: 601 279 279

Jiřího Dimitrova 1619, 356 01  Sokolov
napište nám | www.voss.cz

YTB